Boliger til flyktninger

Tidligere ble det bosatt rundt 5 000 flyktninger hvert år i Norge. Så sent som i januar 2022, rett før Russland gikk til krig mot Ukraina, planla Utlendingsdirektoratet for bosetting av 3 000 flyktninger i løpet av 2022 og samme for 2023. Krigen endret på dette. I løpet av 2022 ble 31 258 flyktninger bosatt i Norge, hvorav 27 058 var fordrevne fra Ukraina. For 2023 er norske kommuner bedt om å bosette 38 000 flyktninger. Flyktningene har i stor grad blitt bosatt i ledige kommunale boliger eller fått bolig i det private leiemarkedet. Men kapasiteten begynner å bli sprengt, og det blir stadig mer krevende for kommunene å bosette nye flyktninger. I mange kommuner er det derfor blitt aktuelt å bygge nye boliger for å bosette flyktningene. De nye boligene må ikke nødvendigvis bare tilbys flyktninger. Mange kommuner har behov for boliger tilpasset eldre, med trinnfrihet og livsløpsstandard. I mange kommuner er det også mangel på gode boliger i det ordinære leiemarkedet. Kommunene kan selv være byggherre, eller de kan gjøre langsiktige avtaler med private utbyggere. Husbanken vil antagelig ha en viktig rolle i gjennomføringen av prosjektene, ved bla. å kunne tilby gunstige lån. Lave byggekostnader og rask byggetid vil uansett være sentralt.